กลับ

คำถาม-คำตอบ ข้อมูลโครงการ ฯ

ข้อมูลโครงการ กรอบแนวคิด และเงื่อนไขการรับสมัครโครงการ

โครงการฯ มุ่งพัฒนาตัวแบบเชิงระบบในพื้นที่จังหวัดที่มีสัมฤทธิ์ผล (Effective local model) เชื่อมต่อกับการทำงานขององค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชากรเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสและยากจนที่สุดร้อยละ ๑๕ ของประเทศ ครอบคลุมทุกช่วงวัยในระยะยาว และเพื่อหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางขยายผลสู่พื้นที่ (จังหวัด) ทั่วประเทศ

เรื่องคุณสมบัติของหน่วยเสนอโครงการกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่การดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม (หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด) ที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการดำเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กและเยาวชน

เรื่องระบบและข้อมูลการติดต่อ

กดส่งแล้วแก้ไขไม่ได้ 1 อีเมลสามารถส่งได้ 1 โครงการ

  • phone
    โทรศัพท์ 0-2079-5475 กด 8
    ติดต่อข้อมูลโครงการ 06-5969-1354
    ติดต่อผู้พัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ 06-2809-4888 (ในวันและเวลาราชการ)