eef logo

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม (หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด) ที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการดำเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กและเยาวชน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.
ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว
ดูข้อเสนอโครงการ
eef landing-page
  • phone
    โทรศัพท์ 0-2079-5475 กด 8
    ติดต่อข้อมูลโครงการ 06-5969-1354
    ติดต่อผู้พัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ 06-2809-4888 (ในวันและเวลาราชการ)